Sa Long Cuong Canada

VÕ THUẬT

Thứ bảy 2, Tháng Mười Hai 2006 bởi Webmaster

 
VÕ THUẬT École Guillaume Vignal
7465 rue Malherbe, Brossard
(Entrée du gymnase, côté rue Manon)
Thứ Sáu 18-20 giờ
Võ Sư Nguyễn Châu Thiện
Thứ Bảy 15.30-17.30 giờ
Võ Sư Trần Trọng Hiếu
* Giờ mùa hè có thể thay đổi
Liên lạc Nguyễn Huy Hóa

 

Chương trình huấn luyện

Programme d’entraînement ( Ceinture Noire à Ceinture Rouge II )

 
HUYỀN ÐAI - Ceinture Noire :
- Bát bộ chân quyền - 8 mouvements de base
- Bài thế thực tập - Application
- Bài Thần Đồng
- Bài Hầu Quyền
 
LỤC ÐAI - Ceinture Bleue :
- Bài Yến Phi
- Bài Thiền Sư 
- Tài Nữ Quyền 
 
LỤC ÐAI NHẤT ÐẲNG - Ceinture Bleue I :
- Đồng Tử Quyền
- Bài Phượng Hoàng 
- Bài Thái Sơn Côn
 
LỤC ÐAI NHỊ ÐẲNG - Ceinture Bleue II : 
- Thế Long Hổ Hi 
- Bài Trung Bình Tiên 
- Bài Bát Bộ Liên Hoa quyền 
 
HỒNG ÐAI - Ceinture Rouge : 
- Bài Lão Mai 
- Bài Lê Hoa Kiếm Pháp 
- Bài Roi Lâm
 
HỒNG ÐAI NHẤT ÐẲNG - Ceinture Rouge I :
- Bài Tứ Hải 
- Bài La Hán I 
- Bài Đồ Long Đao 
 
HỒNG ÐAI NHỊ ÐẲNG - Ceinture Rouge II :
- Bài Ngọc Trản 
- Bài Độc Giản 
- Bài Hồng Gia Côn 
- Bài roi Phượng Hoàng 
 
 
 

Trang nhà | Sơ đồ